رخداد ها

پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان

به منزول تسهیل در امور ارتباطات مشتریان تصمصم بر آن گرفتیم سامانه یکپارچه CRM و SRM را تهیه و پیاده سازی کنیم تا حقوق مشتری مداری را هر چه بهتر رعایت کنیم